پرداخت شهریه

 

💡  نوشتن نام و نام خانوادگی دانش آموز و همچنین تلفن همراه  ضروری می باشد.

💡  نوشتن ایمیل  و  توضیحات اختیاری می باشد / ضروری نیست.

💡  اگر ایمیل ندارید می توانید آن را خالی بگذارید.

تومان